GDPR paušál

Zabezpečujeme komplexné služby pre školy, obecné úrady, miestne úrady, domovy sociálnych služieb a detské domovy.

Spolupráca v rámci služby GDPR paušál:

- Zabezpečíme osobný audit priamo vo Vašich priestoroch
- Vypracujeme komplexnú dokumentáciu
- Vykonáme školenie Vašich zamestnancov, poučenia na problematiku GDPR
- Zabezpečíme Vám zodpovednú osobu

Osobný audit:

Osobne Vás navštívime za účelom vykonania vstupného auditu v priestoroch Vašej spoločnosti. Vypracujeme Vám administratívno-právnu dokumentáciu GDPR, vrátane analýzy a odborného a posúdenia rizík DPIA (Data Protection Impact Assement).

Sledujeme legislatívne zmeny za Vás a v prípade potreby, Vám ponúkneme doplnenie projektu (podľa aktuálneho cenníka).

GDPR (General Data Protection Regulation) je skratka pre Nariadenie EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov, ktoré je prijaté Európskym parlamentom a Radou (EÚ). V súvislosti s týmto nariadením došlo k zmene pôvodného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a dňa 30.1.2018 vstúpil do platnosti nový zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čím vzniknú prevádzkovateľom nové povinnosti, ktoré je potrebné splniť do 25. mája 2018.

Ak sa rozhodnete toto nariadenie ignorovať, hrozia Vám pokuty až do výšky 20 000 000€ a 4% celkového ročného obratu a hlavne strata dobrého mena ktorá môže Vaše podnikanie ohroziť.

Fakt je ten, že podľa médií sa do toho dátumu nestihne pripraviť až 75% Slovenských firiem, nebuďte medzi nimi a neriskujte.

Ďalšie povinnosti pre podnikateľa?

Ako právnici musíme skonštatovať skutočnosť, že ak je zákon platný tak sme povinný ho dodržiavať v plnom rozsahu a bez výhrad.

Ako podnikatelia, viem, že ide o tortúru povinností ktoré prikladá štát a môžu sa niekomu javiť až ako šikana, ako keby sme už teraz podnikatelia nemali dosť povinností.

Ako občania, vieme že si chceme chrániť naše osobné údaje, chceme aby aj firmy ktoré nimi disponujú, nás chránili. Jednou z hlavných zásad ktoré zavádza GDPR je pre osobu právo "byť zabudnutý" a súhlas kedykoľvek vziať a mať istotu, že aj Vaši partneri tak urobia.

Sú to dva pohľady na vec.

Ako to vyriešiť, nemať problémy a ušetriť čas?

Ideálne riešenie, je mať vždy všetko v poriadku, a keď príde kontrola zo strany orgánov verejnej správy, mať všetko pripravené.

Vytvoríme Vám vnútorný audit spoločnosti, kde budeme potrebovať vstupné informácie o Vašej firme. Tie odovzdáte nášmu pracovníkovi vyplnením jednoduchých formulárov a zodpovedaním otázok, pričom celá komunikácia môže prebiehať emailom.

Následne Vám dodáme hotovú právnu dokumentáciu, vytlačenú a s poznámkami pre prípadne podpisy, doručí kuriér na Vašu adresu do 48 hodín.

Čo je súčasťou projektovej dokumentácie?

- audit skutkového stavu osobných údajov
- analýza a posúdenie ochrany osobných údajov (DPIA)
- vypracovanie administratívno-právnej dokumentácie
- vypracovanie bezpečnostných opatrení
- vypracovanie poučenia o povinnosti mlčanlivosti
- vypracovanie poverení a poučení oprávnených a zodpovedných osôb
- registrácia zodpovedných osôb, resp. výkon zodpovednej osoby
- evidenčných listov a/alebo oznámení
- vypracovanie zmlúv medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
- poradenská a konzultačná činnosť k uvedenej problematike

Obsah školenia:

- Čo je GDPR
- Koho sa týka toto nariadenie
- Ako zabezpečiť ochranu osobných údajov vo firme
- Aké povinnosti a sankcie z toho vyplývajú
- Spracovanie citlivých osobných údajov
- Práva dotknutých osôb
- Zodpovedná osoba, kto je povinný mať zodpovednú osobu jej postavenie a povinnosti
- Preskúšanie vedomostí Vašich zamestnancov písomným testom
- Diskusia a konzultácie

Zopár rád pri výbere spoločnosti

1. Spýtajte sa koľko strán má administratívno-právna dokumentácia. V prípade, že počet nepresahuje ani 40 ks A4 - ide o šablónové riešenie ktoré pred úradom nemusí vždy obstáť.
2. Dávajte si pozor, aby Vám firma nepredala „VZOR“ administratívno-právnej dokumentácie k ochrane osobných údajov. Nakoľko sa jedná o „VZOR“ vypracovateľ sa vyhol akejkoľvek zodpovednosti za škodu, ktorú Vám do budúcna spôsobí.
3. Dávajte si pozor na podozrivo nízku cenu za vypracovanie. Za 49 € sa nedá odborne poradiť a poskytnúť všetky služby v oblasti ochrany osobných údajov.
4. Vždy vyžadujte k projektu „ZMLUVU“ kde sa jednoznačne vymedzí čas dodania, zodpovednosť za škodu a cenu.
5. Prosím majte na pamäti, že len jedine pri nesplnení povinnosti vypracovania administratívno-právnej dokumentácie Vám úrad „MUSÍ“ uložiť pokutu od 1 000 € do 200 000 € (§102 ods. 1 písm. f zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 "SK - GDPR").
6. Spýtajte sa, či spoločnosť ktorá Vám dodá projekt, má poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu.
7. Informujte sa ako bude spoločnosť riešiť prípadnú kontrolu zo strany Úradu na ochranu osobných údajov a pravidelné upozorňovania na zmeny v zákone.

1280€/ročne

Objednávka >>>