Obchodné podmienky

1. Objednanie tovaru – uzavretie kúpnej zmluvy

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou:
VARIAFLEX s.r.o. , so sídlom Ťahanovská 2902/36A, Košice, 040 13, IČO 47 375 728, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I. oddiel Sro, vložka 36138/V. (ďalej ako „dodávateľ“, alebo „predávajúci“ alebo „sprostredkovateľ“ služby alebo tovaru)
a zákazníkom (ďalej ako „odberateľ“)
pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.variaflex.sk , prípadne ostatných subdomén dodávateľa alebo jeho emailových adries.
Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie predmetu zmluvy zo strany kupujúceho. Všetky vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom sa považujú za zmluvu o dielo, pokiaľ sa jedná o objednávku na zákazku, alebo za zmluvu a kúpe tovaru pokiaľ sa jedná o dodanie tovaru.
Pri všetkých zmluvných vzťahoch sa jedná o obchodnoprávny vzťah, t.j. nejedná sa o zmluvný vzťah v zmysle zákona c.250/2007 o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
Dodávateľ je napríklad oprávnený podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, návrh a uzatvorenie zmluvy odmietnuť.

 

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ ZMLUVNÝCH VZŤAHOV


1.2 a
Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ odoslaním elektronickej objednávky na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu alebo elektronickej objednávky, ktorú prevádzkuje dodávateľ, potvrdením telefonickej objednávky, potvrdením ústnej objednávky osobne, alebo podpísaním písomnej objednávky, zaslaním emailovej objednávky alebo iným potvrdením vôle vykonať objednávku kupujúci predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky objednávky ktoré vytvárajú zmluvný vzťah a sú uzatvorené vyššie uvedeným spôsobom.
1.2 b
V prípade nejasností má dodávateľ, právo kontaktovať kupujúceho prostredníctvom ním zadaných údajov, prípadne iných verejne dostupných údajov odberateľa a preto je v záujme kupujúceho poskytnúť pravdivé údaje
1.2 c
Všetky objednávky zo strany odberateľa tvoria zmluvný vzťah, pri ktorom sú podrobnosti definované v týchto všeobecných obchodných podmienkach. Objednávkou odberateľ potvrdzuje, že sú mu známe a že s nimi súhlasí. Za iných podmienok dodávateľ služby alebo tovary dodáva, len ak to vopred písomne doplní k zmluve. Takýto doplnok musí byť podpísaný konateľom aj prokuristom zároveň, ináč je neplatný.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a riadia sa podľa neho všetky zmluvné vzťahy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. Zoznam tovaru, služieb a produktov na akejkoľvek internetovej stránke, v tlačenom katalógu, v ponuke dodávateľa ktorú prevádzkuje dodávateľ je len katalógom dodávaného tovaru na zákazku a dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov a služieb. Každá zo zákaziek je osobitá a vypracovaná presne pre klienta. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky odberateľa.

1.5. Všetky objednávky a potvrdenie objednávok v akejkoľvek forme, sú záväzné a bez možnosti odstúpenia pre odberateľa. V prípade, že odberateľ i napriek tomu trvá na zrušení, záloha, ktorá bola zaplatená vopred mu nebude vrátená a prepadne v prospech dodávateľa.

1.6 Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, nakoľko sa jedná o zákazkovú výrobu.
1.7. Obrázky uvedené na internetových stránkach, objednávkach, letákoch a iných prospektoch sú len ilustračné. Môžu sa líšiť od skutočnej dodávky. Dodávateľ je viazaný jedine tým, že objednávku vyhotoví tak aby plnila svoj účel alebo podľa svojich najlepších znalostí, praxe a skúseností.
1.8. Vyhotovená zákazka sa môže líšiť od objednávky odberateľa, dodávateľ je viazaný jedine tým, že objednávku vyhotoví tak aby plnila svoj účel alebo podľa svojich najlepších znalostí, praxe a skúseností. Dodávateľ rozumie najlepšie technologickým postupom a možnostiam, obmedzeniam, preto sa nezaväzuje vyhotoviť zákazku presne na základe požiadaviek odberateľa.
1.9. Odberateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od objednávky. V tomto prípade zálohovú platbu použije na pokrytie svojich nákladov na činnosti ktorú už v prospech odberateľa vykonal.

 

PRÁVA A POVINNOSTI DODÁVATEĽA


2.1. Dodávateľ je povinný:

a) dodať, zabezpečiť dodanie alebo sprostredkovať objednávku a jej dodanie inej osobe, na základe objednávky potvrdenej dodávateľovi odberateľom v termíne podľa čl. 5.1.

b) odovzdať odberateľovi na požiadanie dodať v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (daňový doklad).

c) vo výnimočných prípadoch najmä kedy nebude zákazku vyhotovovať dodávateľ, sprostredkovať objednávku od zákazníka subdodávateľovi, ďalej len „tretia strana“, ktorá zabezpečí všetky povinnosti dodávateľa aby odberateľ dostal zákazku vyhotovenú od tretej strany.

2.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. Predávajúci má právo vyžadovať úhradu predfaktúry, bez ktorej úhrady zákazku nemusí vyhotoviť.

 

PRÁVA A POVINNOSTI ODBERATEĽA
 

3.1. Odberateľ je povinný

a) vo vlastnom záujme čo najlepšie popísať do objednávky vyhotovenie, najmä veľkosť, množstvo, spôsob spracovania, materiálov a pod., pričom berie na vedomie čl. 2.1
V prípade, že sa jedná o použitie farieb, odberateľ je povinný dodať presný kód farby pomocou schémy CMYK a zároveň PANTHONE.
b)súhlasiť so spracovaním svojich osobných údajov a ich zverejňovaním pre tretie strany

b) zaplatiť predávajúcemu požadovanú cenu v predpísanej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, aj v prípade, že sa jedná o úhradu predfaktúry

c) nepoškodzovať dobré obchodné meno dodávateľa
d) prevziať predmet objednávky od dodávateľa za každých podmienok

 

LEHOTY
 

4.1. Lehoty pre odberateľa:

a) odberateľ je povinný uhradiť predfaktúry a faktúry v dobe splatnosti
b) odberateľ je povinný prevziať tovar do 5 dní od oznámenia o spôsobe dodania, pričom každé oznámenie odoslané dodávateľom je považované za oznámené odberateľovi
Neodobraté zákazky môže dodávateľ skladovať alebo ich môže po uvedenom termíne zneškodniť, znehodnotiť a zabezpečiť ich likvidáciu bez nároku náhrady odberateľa.
4.2. Lehoty pre dodávateľa:

a) dodávateľ je povinný vyhotoviť objednávku v dohodnutom čase, pokiaľ konkrétny čas nie je uvedený, neplynie dodávateľovi konkrétna lehota
b) dodávateľ je oprávnený nedodržať termín dodania, iba v prípade závažnej technickej poruchy alebo oneskorenej dodávky subdodávateľa
c) podrobnosti dodávky môžu byť upravené aj na objednávke, každopádne nerušia článok 4.2. písmena a, až c.

 

DODACIE PODMIENKY
 

5.3. Odberateľ je povinný prevziať tovar v mieste označenom ako dodacia adresa, ktoré je uvedené v objednávke kupujúceho predávajúcim.

a) Dodávateľ zabezpečí dodanie tovaru osobne alebo prostredníctvom tretej osoby. Za tretiu osobu a jej podmienky dodania dodávateľ neručí.

b) V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany dodávateľa, odberateľovi je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom dodávateľ vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, že si odberateľ tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

c) V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

5.4. Dodávateľ je oprávnený vyzvať odberateľa na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.5. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú orientačnými a nezáväznými údajmi.

5.6. Miestom dodania tovaru je dodacia adresa v objednávke, ak sa zmluvné strany nedohodnú v objednávke, zmluve alebo jej dodatku inak. Pre kupujúceho je možný aj osobný odber ak to uvedie v objednávke.
5.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť dopravcovi originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo.

Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný odberateľ vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Za poškodenie vzniknuté počas prepravy prepravcom, dodávateľ neručí a odporučí mu aby si náhradu škody uplatnil u prepravcu.

 

KÚPNA CENA
 

6.1 Uvedené ceny sú platné v čase objednania tovaru.
a) Dodávateľ si vyhradzuje právo odôvodenej zmeny cien.
b) Dokladom o predaji je daňový doklad, ktorý je pripojený ku každej zásielke. K cene tovaru je pripočítané poštovné podľa voľby doručovacej služby

6.2. Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve podľa cenníka dodávateľa alebo sprostredkovateľa platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru formou hotovostnej alebo bezhotovostnej, či zálohovej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové a prepravné služby.

6.3. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

6.4. V prípade, ak odberateľ zaplatí dodávateľovi kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet dodávateľa.
a) Ak odberateľ uhradí preplatok dodávateľovi, za jeho vrátenie na požiadanie si dodávateľ účtuje manipulačný poplatok vo výške 50%


6.5. Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu za predmet zmluvy v lehote podľa splatnosti vystavenej faktúry alebo predfaktúry, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.7. V prípade, ak odberateľ odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný odberateľ zaplatiť dodávateľovi, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak. Zmluvná pokuta je týmto dohodnutá na hodnotu plnej výšky objednávky resp. hodnoty objednávky podľa dodávateľa.

6.8. V prípade vyhotovenia objednávky dodávateľom objednávateľovi na základe zľavového kupónu na vybraný tovar je nutné doložiť na email uvedený v akcii, alebo objednávací formulár uvedenom v akcii, odkaz z ktorého ste si stiahli poukaz, poukaz musí byť platný/funkčný, resp. musí obsahovať číslo kupónu (vouchera), ktoré ste uviedli v objednávke v položke poznámky, pre overenie o zaplatení kupónu. O zaslanie daňového dokladu musí odberateľ požiadať, podľa podmienok akcie dodávateľa alebo prevádzkovateľa akčného portálu, či sprostredkovateľa.

6.9. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný odberateľ zaplatiť dodávateľovi, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak. Zmluvná pokuta je týmto dohodnutá na hodnotu plnej výšky objednávky resp. hodnoty objednávky podľa dodávateľa.

6.10. Poštovné a balné pre každú vybavenú objednávku zaslanú dobierkou, poštovou službou alebo kuriérom, je povinný dodávateľ oznámiť v závislosti na množstve, objemu a váhy na požiadanie odberateľovi podľa interných predpisov. Spravidla dodávateľ zverejňuje pri prebiehajúcich akciách aj presné ceny poštovného a balného.

6.11. Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za predmet objednávky.

6.12. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa v čase, keď prevezme predmet od dodávateľa, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu dodávateľ umožní nakladať s tovarom a odberateľ tovar neprevezme.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK
(zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)


9.1. Dodávateľ zodpovedá len za vady tovaru a odberateľ je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u dodávateľa podľa platného reklamačného poriadku a dodatkoch uvedených v reklamačnom zázname.

Reklamáciu prijíma a vybavuje poverený pracovník. Poverený sú všetci zamestnanci obsluhy. Zákazníkovi dá k dispozícii reklamačný záznam, kde zákazník vyplní údaje o reklamácii. K nemu priloží kompletnú vyhotovenú zakázku na posúdenie. Je potrebné, aby zákazník uviedol, akým spôsobom chce reklamáciu vyriešiť. Neprijímame reklamácie za
tovar a služby, ktoré neboli uhradené v plnej výške. Neprijímame reklamácie za tovar a služby, pokiaľ sa zákazník nepreukáže pokladničným dokladom
vydaným spoločnosťou. Spotrebiteľa vyrozumieme najneskôr do 30 dní od podania reklamácie. Vždy sa vyhotovuje kópia reklamačného záznamu aj zákazníkovi a ten sa mu odošle najneskvôr do 30 dní.

9.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Odberateľ potvrdením objednávky dodávateľovi potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 2502007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 3721990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon).

9.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na predmet objednávky (dodávky, zákazky) ktoré boli dodané odberateľovi a uhradené odberateľom (teda bol ukončený zmluvný vzťah, v opačnom prípade nie je možné podať reklamáciu).

9.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

9.5. Odberateľ má právo uplatniť si u dodávateľa záruku len na predmet, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u dodávateľa alebo bolo ním dodanie sprostredkované.

9.6. Odberateľ je povinný vykonať prehliadku tovaru alebo iného dodaného predmetu pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

9.7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru, diela, predmetu, vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení.

9.8. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že: vyplní reklamačný záznam (formulár) na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu, dodávateľovi. Podobu formulára určí predávajúci (dodávateľ) a na výzvu ho pošle zákazníkovi. Odberateľ je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru, navrhnúť spôsob riešenia reklamácie a spôsob kontaktovania, tiež ponechať na seba kontaktnú adresu vo vlastnom záujme.
Reklamačné konanie predmetu, ktorý sa dá objektívne doručiť dodávateľovi začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od odberateľa dodávateľovi,
b) doručenie reklamovaného tovaru od odberateľa do prevádzky dodávateľa.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť poštou, do sídla predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak.

9.9. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu prevádzke spoločnosti v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona. poštou na adresu: VARIAFLEX s.r.o. , Ťahanovská 2902/36A, Košice 040 13

9.10. V mieste určenom podľa bodu 9.9 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona. Pošta sa vyberá raz za 14 dní oprávnenou osobou, reklamačné konanie začína plynúť až prevzatím veci z poštovej úschovy.

9.11. Odberateľ je povinný reklamovať vady tovaru u dodávateľa bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

9.12. Dodávateľ vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.
9.14. Dodávateľ nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

9.15. Dodávateľ si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar resp. službu za inú, obdobnú s porovnateľnými technickými parametrami, porovnateľnou technickou kvalitou a cenou.

9.16. Nárok na uplatnenie záruky u dodávateľa odberateľom zaniká
a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným odberateľom,
e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, nesprávnym praním, ošetrovaním, používaním,
f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, elektromagnetickým poľom, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby,
l) uplynutím doby spotreby vyznačenej na tovare.
m) neposkytnutím súčinnosti dodávateľovi vyhotoviť opravu veci, alebo novej veci

9.17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov
a) odovzdaním opraveného tovaru, predmetu, služby,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
d) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

9.18. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

9.19. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte. U tovaru s vymedzenou dobou spotreby napr. kalendáre, diáre,...12 mesiacov je doba spotreby vyznačená na tovare zhodná s dobou spotreby.

9.20. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

9.21. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

9.22. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

9.23. Za neoprávnenú reklamáciu tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok vo výške 16,60 EUR (500,09 Sk) 1 hod. práce predávajúceho.

9.24. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu u tovarov a služieb, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
b) predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).


9.25. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu

a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

9.26. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

9.30. O výsledku reklamačné konania informuje kupujúceho telefonicky predávajúci, resp. servisné stredisko, ak bol reklamovaný tovar zaslaný kupujúcim priamo do autorizovaného servisu. Kupujúci je zároveň oboznámený o spôsobe prevzatia opraveného tovaru a reklamačného protokolu.

 

OSOBNÉ ÚDAJE V OBCHODNOM VZŤAHU
 

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a mailovú adresu.

10.3. Odberateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 4282002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie aalebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 10 rokov od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim dodávateľovi. Predávajúci nevyžaduje žiadne informácie osobného charakteru (číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, vek, národnosť, pohlavie, rodinný stav, príjem objednávajúceho), ktoré by mohli byť akokoľvek zneužité treťou osobou.
a) Odberateľ dáva súhlas aj spriazneným osobám ktorých má dodávateľ v zmluvnom vzťahu podľa ktorých sprostredkuje tieto údaje aj im. Väčšinou sa jedná o spriaznené spoločnosti ktorým dodáva emailové adresy odberateľov pre rozosielanie emailovej reklamy, k čomu dáva odberateľ spoluprácou s dodávateľom svoj súhlas.

10.4. Zrušenie zákazníckeho účtu môže zákazník uskutočniť zaslaním emailu, pričom uvedie svoje prihlasovacie meno (emailová adresa) a ako predmet správy napíše ZMAZ UZIVATELA.
 

Obmedzenie predaja respirátorov - okruh zákazníkov
 

11.1. Na základe zmeny zákona zo dňa 6.4.2020 platí zákaz predaja tohto typu respirátora širokej verejnosti. Zákaz predaja neplatí pre:

  1. 1) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky,
  2. 2) zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,
  3. 3) orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,
  4. 4) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,
  5. 5) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“),
  6. 6) právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky,
  7. 7) zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,
  8. 8) osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,
  9. 9) osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v bode 1) až 9)

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke.

13.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu. Za písomnú formu sa rozumie aj elektronické plnenie.

13.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

13.5. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho a Obchodného zákonníka.

13.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči odberateľom uzavretím zmluvy, obchodného vzťahu ale už aj v pri jednaní o uzatvorení zmluvy.

13.7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.V Košiciach dňa 27.5.2018

VARIAFLEX s.r.o.

Marek Vician, prokurista