Zabezpečenie dobrovoľnej alebo povinnej zodpovednej osoby

Vytvorili sme tím zodpovedných osôb s dlhodobými skúsenosťami a svojim klientom ponúkame komplexné služby ochrany osobných údajov a administratívno-právnu dokumentáciu podľa nových EU nariadení GDPR.

Dňom 25. Mája 2018 nadoblo účinnosť Nariadenie Európskej únie upravujúce ochranu osobných údajov a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej len „GDPR"), zakotvujúce školám, skôlkam, detským domovom, nemocniciam, orgánom verejnej moci a spoločnostiam, ktoré spracúvajú osobné údaje vo veľkom rozsahu pod hrozbou likvidačnej pokuty povinnosť ustanoviť odborne spôsobilú, nezávislú zodpovednú osobu.

Využite možnosť externého výkonu zodpovednej osoby od najvačšieho poskytovateľa zodpovednej osoby na územi SR.

Základné výhody pri využití služby Zodpovednej osoby

- za ochranu osobných údajov v spoločnosti nenesie zodpovednosť ŠTATUTÁR ani zamestnanci,
- prenesenie zodpovednosti za odborný výkon Zodpovednej osoby do výšky poistenia – 50 000 €,
- medzi externými konzultantmi sa nachádzajú bývali advokáti ale aj referenti Úradov.
- viacero zodpovedných osôb s právnym vzdelaním
- pravidelné AUDITY – kontrola technických, personálnych a organizačných opatrení,
- vypracovanie administratívno-právnej dokumentácie vrátane ich aktualizácií,
- pravidelné školenie oprávnených osôb,
- informovanie o zmenách v zákone a právne poradenstvo.

Koho sa týka povinnosť mať zodpovednú osobu?

Ustanoviť zodpovednú osobu musíte podľa GDPR v týchto prípadoch:
- spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt (obce, základné školy, stredné školy, univerzity ,a pod.),
- hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, kde je potrebné systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu,
- hlavnými činnosťami je spracúvanie osobitných kategórií údajov vo veľkom rozsahu alebo týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky.

Jedna zodpovedná osoba pre skupinu podnikateľov?

S povinnosťou mať zodpovednú osobu podľa GDPR sú spojené aj dodatočné náklady. Poteší možno informácia, že skupina podnikateľov môže mať jednu a tú istú zodpovednú osobu. Podmienkou len je, aby bola zodpovedná osoba jednoducho dostupná v rámci jednotlivých podnikov.

Ak teda chcete ušetriť náklady, nemusíte mať vlastného človeka na ochranu osobných údajov. Jednoducho Vám zodpovednú osobu zabezpečíme my.

Funkciu zodpovednej osoby môže zastávať zamestnanec, prevádzkovateľ alebo aj externý špecialista, ktorý bude plniť jej úlohu na základe zmluvy.

Ak nesplníte povinnosť, hrozí sankcia

Ak nesplníte povinnosť, ktorá vám z nariadenia GDPR vyplýva, hrozí vám vysoká pokuta. Pokuta môže siahať až do výšky 20 000 000 EUR alebo do výšky 2% z celkového ročného celosvetového obratu za predchádzajúce účtovné obdobie.

Preto odporúčame, aby ste nebrali nariadenie GDPR na ľahkú váhu.

Spokojnosť našich klientov a ochrana osobných údajov je pre náš tím priorita. V dôsledku toho Vám ponúkame výkon inštitútu externej zodpovednej osoby.

Čo je to zodpovedná osoba a aké má úlohy ?

Funkciu zodpovednej osoby môže vykonávať nie len fyzická osoba ale taktiež aj právnická osoba. Môže ísť o osobu, ktorá je s prevádzkovateľom či sprostredkovateľom v pracovnoprávnom vzťahu alebo túto funkciu vykonáva ako externý subjekt. Zodpovedná osoba by mala disponovať určitými odbornými znalosťami, na základe ktorých je schopná vykonávať túto funkciu a plniť úlohy stanovené zákonom. Zodpovedná osoba by mala mať široké právne povedomie z vnútroštátneho ale i európskeho práva a postupov v oblasti ochrany osobných údajov.

V zmysle §46 zákona č. 18/2018 Z. z. zodpovedná osoba najmä

a) poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov,
b) monitoruje súlad s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,
c) poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42,
d) spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh,
e) úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa § 43 a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach.

Kedy ste povinní zvoliť si zodpovednú osobu?

V zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinný určiť zodpovednú osobu, ak
a) spracúvanie osobných údajov vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávna inštitúcia okrem súdov pri výkone ich súdnej právomoci (môže isť o obce, základné školy univerzity a pod. ),
b) hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah alebo účel vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutej osoby vo veľkom rozsahu,(zákon legálne nedefinuje pojem vo veľkom rozsahu,
avšak je potrebné vziať do úvahy viacero faktorov akými sú napríklad: počet dotknutých osôb, množstvo spracovaných osobných údajov, trvanie a pod. Vo veľkom rozsahu spracúvajú osobné údaje napr. banky a poisťovne.) alebo c)hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórii osobných údajov podľa § 16 vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17 vo veľkom rozsahu.

Čo ponúkame v rámci výkonu zodpovednej osoby?

Ponúkame Vám systém zabezpečenia spracúvania a ochrany osobných údajov v rámci výkonu externej zodpovednej osoby.
- za ochranu osobných údajov v spoločnosti nenesie zodpovednosť ŠTATUTÁR ani zamestnanci,
- prenesenie zodpovednosti za odborný výkon Zodpovednej osoby do výšky poistenia – 50 000 €,
- medzi externými konzultantmi sa nachádzajú bývali advokáti ale aj referenti Úradov,
- viacero zodpovedných osôb s právnym vzdelaním,
- pravidelné AUDITY – kontrola technických, personálnych a organizačných opatrení,
- vypracovanie administratívno-právnej dokumentácie vrátane ich aktualizácií,
- pravidelné školenie oprávnených osôb,
- informovanie o zmenách v zákone a právne poradenstvo.

Za spracovanie osobných údajov v súlade s nariadením Európskej únie Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej len „GDPR") a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ. Pre výkon dohľadu nad zákonným spracovaním osobných údajov môže prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ určiť zodpovednú osobu podľa §44 a nasl. zákona č.18 /2018 Z. z. Zodpovedná osoba vykonáva svoju pôsobnosť v rámci zákonom vymedzených úloh.

V rámci výkonu funkcie zodpovednej osoby Vám zabezpečíme
- dôkladný zber informácii za účelom určenia spracovateľských činností
- analyzovanie a overenie súladu spracovateľských činností
- poskytovanie informácii a poradenstvo na odbornej úrovni
- vydávanie odporúčaní prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi
- kontaktné miesto pre Úrad na ochranu osobných údajov vo veciach osobných údajov
- posúdenie, či pred začatím spracúvania osobných údajov nevzniká nebezpečenstvo narušenia práv a slobôd dotknutých osôb
- dohľad nad plnením základných povinností prevádzkovateľa podľa § 31 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
- posúdenie nutnosti zmeny právnych základov a vykonanie ďalších úkonov s tým súvisiacich
- posúdenie nutnosti uzatvoriť so zamestnancami a členmi štatutárneho a dozorného orgánu dohodu o mlčanlivosti
- prijatie vhodných technických a organizačných opatrení podľa §31 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. a . dohliadať na ich aplikáciu v praxi a zabezpečovať ich aktualizáciu
- dohľad nad cezhraničným prenosom osobných údajov podľa § 48 zákona č. 18/2018 Z. z.

Zabezpečíme Vám trvalý dohľad nad administratívno-právnou dokumentáciou, vrátane jeho aktualizácie v prípade nasledujúcich zmien:
- legislatívy týkajúcej sa ochrany osobných údajov
- organizačnej štruktúry organizácie / spoločnosti
- prostriedkov spracovania osobných údajov
- jednotlivých informačných systémov

99€/mesiac

Objednávka >>>